PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน


โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ณ บริเวณอาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ณ บริเวณอาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน มาเป็นประธานในพิธี โดยนายราชัน  เสือคำจันทร์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ กล่าวรายงานโครงการ และได้รับความร่วมมือจาก นายเถิดสุข  จันทร์เต็ม ผู้ฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม มาเป็นวิทยากร กล่าวบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และนักศึกษาในการเข้าร่วมอบรม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++