PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์  ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจแก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก