PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 กรกฎาคม 2559 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกร ภายในคณะครุศาสตร์ ตระหนักถึงโรคภัยในปัจจุบันและรู้เท่าทัน รู้จุักเตรียมพร้อมรับมือภัยร้ายที่แฝงมากับโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือกับบุคคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นอย่างดี 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก