PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 กรกฎาคม 2559 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ)

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ในการเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคในภายหน้าต่อไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก