PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 กรกฎาคม 2559 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (กิจกรรมจิตอาสา)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (กิจกรรมจิตอาสา)

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ เช่น การอยู่ในสังคมยังไงให้ปลอดภัย ไม่ชิ่งสุกก่อนห่าม การป้องกันตัวเองจากภัยร้ายของการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับบทเพลงต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้สรรค์สร้างเอาไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจแก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก