PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 14 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom Application และการจัดทำ มคอ.3


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom Application และการจัดทำ มคอ.3

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom Application และการจัดทำ มคอ.3 ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก น.ส. กฤษตฌา พรหมรักษา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom Application และการจัดทำ มคอ.3 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก