PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดการองค์ความรู้ KM (ด้านการเรียนการสอน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการจัดการองค์ความรู้ KM (ด้านการเรียนการสอน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ KM (ด้านการเรียนการสอน) โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการดังกล่าวทำให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนว่าจะไปในทิศทางใด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ในแต่ละสาขาวิชา นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก