PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 กรกฎาคม 2559 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่


โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

     ในระหว่างวันที่ ๑๔ และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แนวทางเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็นแนวทางให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้และนำไปปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนทางการศึกษาปฐมวัยต่อไป 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก