PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 23 กรกฎาคม 2559 โครงการพบครูต้นแบบมืออาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


โครงการพบครูต้นแบบมืออาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เพื่อเป็นแนวทาให้กับนักศึกษาเมื่อต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิทยากร นางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก