นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558


นางสาวอุไรพร เชื้อสุก นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

      มหาวิทยาลัย นครพนม ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอุไรพร เชื้อสุก นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

            การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า "มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและ ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้.." กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย

 


 

 

 

บันทึก

บันทึก