PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่าน ดร.รชฎ  สุวรรณกูฎ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ท่าน ผศ.สุธิดา  เลขวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกศึกษา พัฒนาองค์การและกิจการพิเศษ  พร้อมคณะฯ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ บุคลากร ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอย่างดี 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก

 

 

บันทึก