PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8-10 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการ โรงเรียนลำปรายมาศพัฒนา จังหวัดบุริรัมย์


โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการ โรงเรียนลำปรายมาศพัฒนา จังหวัดบุริรัมย์

     ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 คณะคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 40 ท่านได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปรายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หนึ่งในกิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อเป็นคณะแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Faculty Learning Community และการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม . 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก