PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 30 สิงหาคม 2559 กิจกรรมคณบดี พบปะ นักศึกษา ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


กิจกรรมคณบดี พบปะ นักศึกษา ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 59 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พบปะนักศึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เจริญรุ่งเรือง ต่อไปในอนาคตเป็นคณะชั้นนำของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก