PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 31 สิงหาคม 2559 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำกิจกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำกิจกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวัน ที่ 31 สิงหาคม 59 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้่งคณาจารย์ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำกิจกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น และภายในเสวนาได้มีการฝึกร้องเพลงมาร์ชประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการไปฝึกร้องต่อไป

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก