PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


6 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้พบปะกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก