PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 14 กันยายน 2559 โครงการการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักศาสนา


โครงการการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักศาสนา

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้โครงการการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักศาสนา ขึ้น ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในโครงการดังกล่าว ร่วมถึงนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการอย่างดีเยี่ยม

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก