PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 ตุลาคม 2559 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง "การจัดทำวารสารและการจัดทำ After Action Review (AAR) " ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ฯลฯ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน และอาจารย์จากภายนอก 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ประจำภาควิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.มานิตย์ อาษานอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำวารสาร  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++