PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 ตุลาคม 2559 โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)


โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 22 ตุลาคม 2559 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) โดยมี ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มาเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ภาวดี  พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบข้อบังคับก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++