PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 ตุลาคม 2559 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21


การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดย รศ. ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อยมาเป็นวิทยากรพิเศษ จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++