PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 31 ตุลาคม 2559 โครงการบริหารจัดการคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการบริหารจัดการคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรในคณะประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++