PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16 พฤศจิกายน 59 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู:กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู:กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมวันที่ 16 พฤศจิกายน 59 ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 500 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์ อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ เป็นทีมวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและมีการทำกิจกรรมร่วมกันคือ กิจกรรมต่อกระดาษเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม, กิจกรรมการฝึกเขียนโครงการ โดยใช้กระบวนการ PDCA และตอบคำถามผ่านโปรแกรม Kahoot เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++