PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 ธันวาคม 59 กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ


กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว , อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะและการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐานภายใต้ความร่วมมือระหว่างคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยโรงเรียนสุขภาวะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะความเป็นครู และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++