PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 -11 ธันวาคม 59 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย"


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย" เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 59 วิทยากรอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อบรมให้แก่ นักศึกษาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++