PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16 ธันวาคม 59 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
          16 ธันวาคม 59 เวลา 13.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประกอบพิธีเปิดอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างในรูปแบบ COLONIAL STYLE คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น โดยตัวอาคารประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนการประชุมสัมมนาและบริการ ส่วนสำนักงาน และส่วนการเรียนการสอน โดยในส่วนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรม ห้องโถงต้อนรับ ต้อนรับส่วนหน้า ห้องปฏิบัติการทัวร์ ห้องปฏิบัติการครัวไทย-ยุโรป ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการได้ฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมและมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

          ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ

          สำหรับปีการศึกษา 2558 มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ และพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม จำนวน 3 ราย ได้แก่ พระเทพวรมุนี สาขาศาสนา พลตรี อรรถ  สิงหัษฐิต สาขารัฐศาสตร์ นายชาญยุทธ อุปพงษ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และมีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่างๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 134 คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,570 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,704 คน

          โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า  “บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการทำงาน ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา เบื้องต้น ไม่ว่าจะทำงานใด ต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้งานมีระบบระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อจากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกตรงตามแผนงาน ถูกต้องตามหลักวิชาและตามเหตุตามผล หากเป็นงานที่ร่วมกันปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย แต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือประสานงานกัน โดยมุ่งประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด ข้อสำคัญ จะต้องติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ให้ทำงานตามวิธีการดังที่กล่าวได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ จะได้สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด”

            หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชดำเนินลงมายังบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครพนม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนสามัญชนเผ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้น ทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน จากโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกและทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

 


  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++