PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 ธันวาคม 59 กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน งานสารบรรณ


Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน งานสารบรรณ ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 26 ธันวาคม 59 งานประกันคุณภาพการศึกษา/KM คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่และบุคลากรสายสนับสนุน  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน งานสารบรรณ ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++