PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 ธันวาคม 59 กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน


Faculty Learning Community (FLC) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 27 ธันวาคม 59 งานประกันคุณภาพการศึกษา/KM คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่และบุคลากรสายสนับสนุน  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งได้เชิญ ผศ. สำเนียง ไข่มุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++