PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 ธันวาคม 59 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 28 ธันวาคม 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งความสุข จับสลากของขวัญ โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++