PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 ธันวาคม 59 ส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 29 ธันวาคม 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีใหม่ ให้แก่คณะผู้บริหาร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยบุคลากร คณะครุศาสตร์ ได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพัฒนาองค์การและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ พร้อมทั้งได้รับพรจากคณะผู้บริหารในวาระดิถีจะขึ้นพุทธศักราชใหม่ด้วย
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++