PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 12 มกราคม 60 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area - based Education : ABE) จังหวัดนครพนม เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1


กิจกรรมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area - based Education : ABE) จังหวัดนครพนม เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

วันที่ 12 มกราคม 60 คณะผู้บริหาร โดย รศ.ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area - based Education : ABE) จังหวัดนครพนม เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++