PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 กุมภาพันธ์ 60 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง  ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการฏิบัติของการเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา” โดย  รองศาตราจารย์ ดร.ชวลิต   ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
และบรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++