PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 14-17 กุมภาพันธ์ 60 คณะครุศาสตร์ มนพ.จับมือกับ สสส. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Open Eyes ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านปะทาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


คณะครุศาสตร์ มนพ.จับมือกับ สสส. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Open Eyes ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านปะทาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จับมือกับ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Open Eyes ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านปะทาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ จังหวัดนครพนม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดย บูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ บุคลากร และทรัพยากรในการจัดการศึกษา ภายใต้หลักคิดและแนว ปฏิบัติการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและพัฒนาเครือข่ายครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะครุศาสตร์ ให้เป็น “ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้มี ความเข้มแข็ง เน้นการทำงานประสานใจเพื่อเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต
 

 ข่าว : นางสาวอิชยา  กองไชย
ภาพ :  นางสาวอิชยา  กองไชย/นางสาวอรอนงค์  คำคนซื่อ


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++