PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 มีนาคม 60 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารโรงยิม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 60 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารโรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานประกันคุณภาพ กล่าวแสดงความยินดีและแนะแนวทางการทำข้อสอบในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ให้ประสบความสำเร็จ ต่อไปในอาชีพการงาน
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++