PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11-12 มีนาคม 60 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 60 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับศิษย์เก่าในการเข้าสู่อาชีพ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า
 

 ข่าว : ศูนย์ฝึกวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ :  ศูนย์ฝึกวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++