PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25-26 กุมภาพันธ์ 60 โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : การปรับปรุงพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนปฐมวัย


โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : การปรับปรุงพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนปฐมวัย
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ปรับปรุงพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความรู้ความสามารถของตน ปรับปรุงแก้ไขตามแนวพระราชดำริของพระองค์
 

 ข่าว : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ :  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++