PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 3 เมษายน 2560 คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย : กิจกรรมบริหารจัดการวิชาการ ของฝ่ายงานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 ข่าว : ฝ่ายงานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++