PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 21 เมษายน 2560 โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน


โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานในโครงการและกล่าวเปิด ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาองค์การและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวหทัยรัตน์ สุดา นักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยากาศในโครงการเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน อบอุ่นด้วยรอยยิ้มของบุคลากรที่เข้าร่วม
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++