PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 พฤษภาคม 2560 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานในโครงการและกล่าวเปิด ซึ่ง อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้รับทราบ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++