PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6-7 พฤษภาคม 2560 โครงการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 11 (The 11st National Open Class) ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 11 (The 11st National Open Class) ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในโครงการการแก้ปัญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมกาญจนภิเษก และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 11 (The 11st National Open Class) ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในโครงการการแก้ปัญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้นำนวัตกรรมทางการศึกษา เพิ่มพูนความรู้และทักษะครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาด้านการวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และการผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 ข่าว : สาขาวืชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาพ : สาขาวืชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++