PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1-3 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1-3 กรฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++