PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22-23 กรกฎาคม 2560 โครงการครูรุปแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา


โครงการครูรุปแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา)

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560  คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการครูรุปแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์ จังหวัดสกลนคร 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++