PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 กรกฎาคม 2560 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร คณะครุศาสตร์ (EDU Strong Life)


โครงการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร คณะครุศาสตร์ (EDU Strong Life)  ประจำปี 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร คณะครุศาสตร์ (EDU Strong Life) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของตนเอง รู้วิธีการป้องกัน เมื่อค้นพบความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกาย ซึ่งได้รับความสนับสนุนบุคลกรและเครื่องมือทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลนครพนม โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกลชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มนพ. 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++