PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มนพ.


คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ของ 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร ทางคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ การประเมินในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มในการประเมิน ประกอบด้วย 
1.อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์
2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง 
3. นักศึกษาทั้ง 6 หลักสูตร 5 ชั้นปี
ซึ่ง คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อนุกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ
6. ผอ.รัชนี ยุตรินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ


  

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++