PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี คณะครุศาสตร์ มนพ.


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี คณะครุศาสตร์ มนพ.


วันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาตร์ ครบรอบ 2 ปี ตั้งแต่เวลา 06.30 - 16.30 น. โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

เวลา 06.30 - 08.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมหลังใหม่ คณะครุศาสตร์ มนพ.
เวลา 09.30 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการ "การวิจัยทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี ณ บริเวณห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ.
                                บรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร

คณะครุศาสตร์ มนพ.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นทั้ง ด้าน สายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี คณะครุศาตร์ มนพ.
1. ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 “สายวิชาการ”
2. นางสุปภาดา เซียวสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 “สายสนับสนุน”


  

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++