PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25 ตุลาคม 2560 ทีมบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ชุดเดิม) ทำการส่งมอบภาระงาน ให้แก่ ทีมบริหารชุดใหม่


 ทีมบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ชุดเดิม) ทำการส่งมอบภาระงาน ให้แก่ ทีมบริหารชุดใหม่


วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทีมบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชุดเดิม ทำการส่งมอบภาระงาน ให้แก่ ทีมบริหารชุดใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นพยานในพิธีอีกด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คนปัจจุบัน สืบเนื่องจากตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 141/2560 เรื่องตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้ จึงมีการเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++