PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์การสอน


 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์การสอน


วันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมตัวออกฝึกสอน โดยมีประธานในพิธี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึี่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าควรยึดถือความเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่ตั้ง สมกับคำว่า "แม่พิมม์ พ่อพิมม์"

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++