PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา


 คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาองค์การ และกิจการพิเศษ มาเป็นประธานในพิธี ณ หัองประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++