PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"


 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"


วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกสอนให้มีประสิทธิภาพ เน้นวัสดุที่หาได้ง่ายและนำมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยกับสังคมในปัจจุบัน นับเป็นก้าวสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีประความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++