PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการโครงการศึกษาศูนย์ YC ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม


คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาศูนย์ YC ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม โดยการนำของ อาจารย์ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาศูนย์ YC (YOUNG COUNSELLOR) และให้นักศึกษาถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู ของคณะครุศาสตร์

 

 ข่าว : อาจารย์ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : อาจารย์ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++