PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 19-20 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเ


โครงการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560
 

วันที่่ 19-20 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++