PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 ธันวาคม 2560 โครงการส่งเสริมความผูกพันและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์

โครงการส่งเสริมความผูกพันและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมความผูกพันและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ ขึ้น ณ บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่ง สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่า ความสามัคคีในคณะไม่ดี แต่ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกัน แต่ว่าไป ก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ในสถาบันก็เป็นความผิด ถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดี เพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติ

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++